The concept for the New York Welsh Network and community was conceived by the shared experiences of our founding members who over the years and under different circumstances experienced the challenges of moving to a new city and country. The realisation that there was a significant lack of an existing co-ordinated social and professional network lead to the initiation of the New York Welsh.

Our Members consist of professionals and industry leaders from a wide range of backgrounds and sectors including Business, Arts, Finance, Media & Entertainment, Government, Banking and the Third Sector. Join for free today by clicking on the link on our homepage and get connected with your fellow Welsh and Welsh-American professionals in New York.

Cafodd y cysyniad am rwydwaith a cymuned Cymry Efrog Newydd ei feichiogu gan brofiadau rhannedig ein aelodau gwreiddiol. Dros y blynyddoedd ac odan amodau gwhahanol, gwnaethon nhw cael profiad o’r her i symud i ddinas a gwlad newydd. Wedi sylweddoli bod yna fwlch am rhwydwaith cymdeithasol a phroffessiynol, cafodd Cymry Efrog Newyd ei greu.

Mae ein aelodau yn cynnwys gweithwyr proffesiynol ac arweinwyr diwydiant o gefndiroedd a sectorau eang yn cynnwys Busnes, Celfyddydau, Cyllid, y Cyfryngau ac Adloniant, y Llywodraeth, Bancio a’r Trydydd Sector. Ymunwch am ddim heddiw drwy glicio ar y botwm cyswllt ar ein tudalen gartref a cysyllwtch gyda’r Cymry a’r gweithwyr proffesiynol Cymreig-Americanaidd yn Efrog Newydd.

3 Purposes ~

3 Pwrpas ~

1. To support Welsh people who have recently moved to the City

1. Cefnogi pobl Gymreig sydd newydd symud i’r ddinas

2. To help provide a community to the Welsh and to those with Welsh connections in New York

2. Darparu cymuned i’r Cymry ac i’r rhai sydd â chysylltiadau Cymreig yn Efrog Newydd

3. To provide an opportunity for people with an affinity to Wales and all things Welsh to join in and get involved with the community.

3. Rhoi cyfle i bobl sydd ag affinedd i Gymru a phopeth Cymreig i ymuno ac i gymryd rhan yn y gymuned.

In addition to organizing events and networking opportunities on a social and professional level, the New York Welsh seek to promote Wales, to support the Welsh Government’s branding of Wales, to raise awareness, and to provide useful resources to our members.

We seek to enable our members to meet, attend events and when the opportunity presents itself to give the Welsh language a go. With a diverse membership of Welsh speakers, learners or non-Welsh speakers there is something for everyone.

Yn ogystal â threfnu digwyddiadau a chyfleoedd rhwydweithio ar lefel gymdeithasol a phroffesiynol, mae Cymry Efrog Newydd yn ceisio hyrwyddo Cymru, yn unol a strategaeth a ymdrechion ‘brandio’ Llywodraeth Cymru, i godi ymwybyddiaeth, a darparu adnoddau defnyddiol i’n haelodau.

Rydym yn ceisio galluogi ein haelodau gyfarfod, mynychu digwyddiadau a phan fydd y cyfle’n codi i roi cynnig ar yr iaith Gymraeg. Gyda aelodaeth amrywiol o siaradwyr Cymraeg, dysgwyr neu siaradwyr di-Gymraeg mae rhywbeth at ddant bawb.